Rreth neshFokusi i punës tonë është identifikimi, vlerësimi, trajtimi i fëmijëve dhe të rinjve me vështirësi në të nxënë, çrregullime të vëmendjes dhe hiperaktivitetit, çrregullime të të folurit, të sjelljes, të zhvillimit dhe ankthit. Synimet kryesore janë informimi, sensibilizimi dhe advokacia për këto target grupe, në të cilat mirëqënia psikologjike dhe interesi më i lartë i fëmijës janë në qëndër të tyre. Në shërbimet që ofrohen përfshihen dhe trajnime me prindër, mësues, psikolog dhe të rinj rreth problematikave psiko-sociale. Një rol të rëndësishëm, gjithashtu kanë edhe publikimet e fakteve dhe artikujve shkencor, të cilët paraqesin risitë rreth shkaqeve dhe teknikave efektive në trajtimin e çrregullimeve të sipërpërmendura.


photo

FATJONA AHMETLI

Msc
photo

LEDIA RUSHIT

Msc