VËSHTIRËSITË NË TË NXËNË

Shkoni poshtë

Fokusi i punës tonë është identifikimi, vlerësimi, trajtimi i fëmijëve dhe të rinjve me vështirësi në të nxënë, çregullime të të folurit, të vëmendjes dhe hiperaktivitetit (ADHD), sjelljes dhe problematikave të ndryshme emocionale. Një ndër synimet kryesore është edhe informimi, sensibilizimi dhe avokacia për këtë target grup. Në shërbimet që ofrohen përfshihen dhe trajnime me prindër, mësues, psikolog dhe të rinj rreth problematikave psiko-sociale.